Stredoškolské štúdium v zahraničí - Priebeh vybavovania

Priebeh vybavovania pobytu

1. Žiadosť o uvoľnenie zo slovenskej školy
Predtým, ako sa rozhodnete prihlásiť vaše dieťa na stredoškolské štúdium do zahraničia, zistite si, za akých podmienok umožní slovenská škola svojim žiakom štúdium v zahraničí, čo presne od vás budú vyžadovať a v akých lehotách. O uvoľnení rozhoduje riaditeľ školy, ktorý určí aj predmety, z ktorých má študent absolvovať komisionálne skúšky. O predmetoch môže riaditeľ školy rozhodnúť aj neskôr počas pobytu študenta v zahraničí, prípadne pri podávaní žiadosti o vykonanie rozdielových / komisionálnych skúšok. 

2. Predbežná prihláška
Vyplňte predbežnú prihlášku a doručte ju do našej kancelárie (poštou, on-line z www.interstudy.sk alebo osobne). Nezabudnite uviesť prípadné relevantné informácie týkajúce sa zdravotného stavu či iné špeciálne požiadavky. 

3. Interview a prihláška do programu
Po predbežnej prihláške od nás dostanete informácie k vybranému programu a po definitívnom výbere programu vám doručíme prihlášku do konkrétneho programu a zoznam dokumentov, ktoré bude potrebné k prihláške priložiť. Skompletizovanú prihlášku je potrebné čo najskôr doručiť do našej kancelárie, prípadne ju priniesť na osobné interview. Pri interview si overíme študentove znalosti cudzieho jazyka, poskytneme vám všetky potrebné informácie ohľadom pobytu a odpovieme na vaše otázky. Vyhotovíme potrebné preklady a iné dokumenty, a kompletný materiál odošleme našej zahraničnej partnerskej organizácii či škole. 

4. Umiestnenie 
Po akceptácii prihlášky sa začne s vyhľadávaním školy a hostiteľskej rodiny. Umiestnenie môže trvať v závislosti od krajiny, termínu prihlásenia, celkového počtu prihlásených a predpokladov študenta niekoľko týždňov až mesiacov. Umiestnenie do školy aj hostiteľskej rodiny zabezpečujú naše partnerské organizácie priamo v krajine pobytu alebo samotné školy, a preto na dĺžku tohto procesu naša agentúra nemá priamy dosah. Po potvrdení umiestnenia zo zahraničia ihneď informujeme študenta a rodičov, aby mohli nadviazať kontakt s hostiteľskou rodinou a aby sa mohla zabezpečiť doprava. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v programových poplatkoch a je možné ich upresniť až po potvrdení umiestnenia. 

5. Víza
V prípade pobytu v krajinách Európskej únie, v Nórsku a vo Švajčiarsku nie je potrebné žiadať o vstupné vízum. Ak je to potrebné, účastníci stredoškolských programov sa zaregistrujú na príslušných úradoch po príchode na miesto pobytu. Pri registrácii pomôžu študentom miestni zástupcovia našich partnerských organizácií v jednotlivých krajinách. 
 
USA
Účastníci stredoškolského programu si musia na Veľvyslanectve USA v Bratislave zažiadať o vízum typu J1, resp. F1. Všetky informácie týkajúce sa postupu vám dáme k dispozícii. Po úhrade programového poplatku zašle americká sponzorská organizácia dokument osvedčujúci spôsobilosť na získanie víza na výmenný program alebo študentského víza (formulár DS-2019, resp. I-20), ktorý študenti prikladajú k svojej žiadosti o vízum. Každý žiadateľ musí absolvovať osobný pohovor na veľvyslanectve vo vopred dohodnutom termíne. Poplatok veľvyslanectva za spracovanie žiadosti o vízum je v súčasnosti ekvivalent $ 160, ktorý sa hradí v eurách prostredníctvom InterStudy alebo priamo na účet veľvyslanectva pred podaním žiadosti o vízum. Žiadatelia o vízum hradia ďalej poplatok za evidenciu v systéme SEVIS vo výške $ 220, resp. $ 350. Tento poplatok sa hradí prostredníctvom InterStudy a pripočítava sa k programovému poplatku.  

Kanada
Študenti cestujúci do Kanady na obdobie kratšie ako 6 mesiacov potrebujú cestovné povolenie, ktoré si môžu zabezpečiť online. Poplatok za cestovné povolenie je CAD 7,00. Študenti, ktorí by chceli v Kanade študovať dlhšie ako 6 mesiacov, si musia zažiadať o študentské vízum. V prípade pobytu na jeden semester je možné vycestovať bez víza, na cestovné povolenia. Žiadosti o vízum sa podávajú online. InterStudy zabezpečí podanie žiadosti, osobná návšteva vízového centra je potrebná za účelom poskytnutia biometrických údajov. Budeme vás informovať, ktoré formuláre bude potrebné vyplniť a aké dokumenty bude potrebné priložiť k žiadosti. Vybavenie študentského víza môže trvať 3 - 4 týždne. Poplatok za spracovanie žiadosti o študentské vízum je približne € 195.  

Nový Zéland
Účastníci stredoškolského programu, ktorí sa hlásia na program dlhší ako 3 mesiace, si musia zažiadať o študentské vízum. Formuláre a zoznam potrebných dokumentov dostanete od InterStudy. Vybavenie žiadosti trvá približne 9 týždňov, poplatok je v prepočte okolo € 290. V prípade pobytu do 3 mesiacov je potrebné požiadať o elektronické povolenie pre vstup, poplatok v závislosti od spôsobu podania žiadosti je € 33 - € 36. 

Údaje sú platné k 22.07.2022. Zmeny vyhradené.   

6. Príprava na pobyt
Pred nástupom na pobyt dostanú študenti informačný balíček obsahujúci všetky dokumenty a inštrukcie k pobytu, a absolvujú orientačné stretnutie, ktoré okrem zhrnutia najdôležitejších bodov a praktických rád ponúka príležitosť pre študenta aj rodičov dostať odpoveď na všetky otázky. 

7. Príchod na miesto pobytu
Príchod na miesto pobytu sa v prípade včasného umiestnenia uskutočňuje väčšinou týždeň alebo niekoľko dní pred začatím školského roka či polroka. Presný termín stanovuje škola alebo organizátor programu. Na letisku očakáva každého študenta hostiteľská rodina alebo miestny zástupca našej partnerskej organizácie. 

Priebeh vybavovania pobytu sa môže pri jednotlivých programoch či krajinách mierne odlišovať. O špecifikách jednotlivých krajín týkajúcich sa postupu vybavenia informujeme klientov pri interview.

Priebeh vybavovania pobytu
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk