Vymenné programy

USA

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V USA

Štúdium na americkej high school je snom mnohých tínedžerov. Americkú kultúru už čiastočne poznajú z médií, filmov a hudby, a chcú zažiť americký spôsob života na vlastnej koži. Výmenné programy pre strdoškolákov v USA ponúkajú jedinečnú príležitosť vyskúšať si iný školský systém a získať množstvo zážitkov a cenných skúseností. Naším cieľom v InterStudy je nájsť pre každú stredoškoláčku a každého stredoškoláka ten vhodný program, aby rok či polrok strávený na výmennom programe v USA bol nielen nezabudnuteľný zážitok, ale aj skutočný prínos k ich osobnému rozvoju.   

Stredné školy v USA kladú dôraz na všestrannosť získaných poznatkov. Študenti sú vedení k aktívnej účasti na hodinách formou diskusií, tímových projektov a experimentov. Napriek tomu, že každý štát má právo stanoviť si svoje učebné metódy, vo všetkých platí základný princíp - študenti sa učia súvislosti medzi faktami, vedieť vyjadriť svoj názor a nebáť sa prezentovať ho pred svojimi spolužiakmi. Samotné štúdium na amerických stredných školách nezaťažuje študentov s veľkým počtom predmetov. Popri základných predmetoch, ako anglický jazyk, matematika, dejepis, či prírodné vedy, si študenti volia niekoľko voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu. Svoje vedomosti tak môžu počas výmenného programu prehĺbiť v oblasti umenia, filozofie, hudby alebo ekonomiky, či práva. 

Stredné školy v USA sú známe svojou dlhou tradíciou školských športov. Usilovní študenti môžu reprezentovať školu na národných turnajoch, no medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových alebo debatných krúžkoch. Študenti sa už počas strednej školy zapájajú do mimoškolských aktivít, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri prijímačkách na vysokú školu. Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci. Navyše, pokiaľ sa venujú nejakému športu, majú možnosť sa dostať do školského tímu a trénovať v školských kluboch. 

Našim stredoškolákom sa na amerických stredných školách páči. Väčšinou sa veľmi rýchlo prispôsobia novému spôsobu výučby nan výmennom programe a v štúdiu sa im väčšinou darí. Na rozdiel od nášho systému, v ktorom existujú rôzne typy stredných škôl podľa zamerania a akademickej náročnosti, americké high schools pokrývajú všetky predmety, smery a stupne v rámci jednej vzdelávacej inštitúcie. Vďaka tomu si môže každý v istej miere prispôsobiť štúdium svojim schopnostiam a cieľom, a podľa toho si vybrať viac alebo menej akademicky náročných predmetov a vyskúšať si aj niečo nové.  

Motivujúce prostredie, cesta k samostatnosti a zodpovednosti, možnosť zdokonalenia sa v anglickom jazyku, spoznávanie jednej z najnavštevovanejších krajín sveta je len zlomok toho, čo čaká študentov, ktorí sa rozhodnú stráviť časť štúdia na strednej škole v USA. 

 

Kanada

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, KANADA

Kanadské stredné školy prijímajú zahraničných študentov už od roku 1980. Za vyše tri desaťročia získali dostatočne veľa skúseností, ktoré robia z Kanady vhodnú destináciu na zahraničné stredoškolské štúdium. Hlavný dôvod úspechu kanadského stredoškolského programu je, že ako jedna z najbohatších krajín sveta investuje do školstva značné množstvo finančných prostriedkov, čo sa výrazne odráža aj na samotnej kvalite školského systému.

Pre slovenských študentov je stredná škola v Kanade dobrou voľbou nielen z hľadiska kvality, ale aj pre možnosť vyhovieť individuálnym požiadavkám a záujmom každého študenta. Študenti si môžu zvoliť lokalitu pobytu alebo predmety, ktorým by sa chceli hlbšie venovať. Samozrejmosťou je tiež široký výber voliteľných predmetov. V ponuke stredných škôl je možné nájsť predmety zamerané na medzinárodné právo, grafický dizajn, herectvo, tanec, hudbu alebo ekonomiku. Okrem umenia sa kanadské stredné školy snažia podporovať aj športové talenty a rozvíjať šport u každého jedinca. Nech už si študenti vyberú akýkoľvek typ športu, venovať sa mu môžu buď vo svojom voľnom čase, alebo v niektorom zo školských klubov a spolkov. Stredoškolský program v Kanade ponúka okrem iného aj zdokonaľovanie sa vo francúzskom jazyku. Ako krajina, kde sa okrem angličtiny používa tiež francúzsky jazyk, slovenskí stredoškoláci si môžu zvoliť buď bilingválne štúdium v anglickom a francúzskom jazyku, alebo anglickú strednú školu s ubytovaním vo francúzsky hovoriacej rodine. Školský rok trvá, podobne ako na Slovensku, od začiatku septembra do konca júna. Dĺžka štúdia závisí od preferencií každého študenta. Kanada je jednoducho krajina, ktorá aj prostredníctvom stredoškolského vzdelávania rozvíja talent každého študenta a pomáha mu na ceste k dosiahnutiu svojich snov.

Veľká Británia

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ANGLICKU A INÝCH ČASTIACH V. BRITÁNIE

Semester alebo rok na strednej škole vo Veľkej Británii môže byť osviežujúcim zážitkom pre študentov stredných škôl, ktorí by chceli spoznať Anglicko aj z iného uhla pohľadu. O tom, že školský systém vo Veľkej Británii patrí k najlepším na svete, svedčí aj fakt, že sa v krajine nachádza niekoľko celosvetovo najznámejších univerzít.

Každá stredná škola v Anglicku podporuje akademický a individuálny rozvoj študenta. Stredné školy vo Veľkej Británii kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti, no na druhej strane podporujú záujmy každého žiaka. Práve preto majú stredoškoláci možnosť výberu z rôznych mimoškolských aktivít. Vo svojom voľnom čase sa môžu venovať športu, hudbe, divadlu alebo iným typom umenia. Študentom je k dispozícii knižnica a učebne sú vybavené najmodernejšími technologickými novinkami. Dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium, realizáciu experimentov a projektov. K tomu im dopomáhajú rôzne online prednášky, video konferencie, či interaktívne semináre. Školský rok na stredných školách v Anglicku je obyčajne rozdelený na tri trimestre, pričom študenti sa posledné dva roky venujú príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni, ktoré sa nazývajú aj A-Levels. Spojené štáty, Kanada a Veľká Británia majú síce spoločný jazyk, no každá z krajín sa v niečom líši. Zažiť časť štúdia na strednej škole v Anglicku, v jednej z najkultúrnejších krajín sveta, ktorá v mnohom inšpiruje, ale potrpí si na tradície, dokáže slovenských stredoškolákov správne naladiť na ich budúce štúdium a inšpirovať ich v dosiahnutí svojich cieľov.

Írsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ÍRSKO

Skalnaté pobrežia, vždyzelené pohoria, bohatá história a rozvinutá kultúra. Írsko sa v mnohom podobá na svojho najbližšieho suseda - Veľkú Britániu. Štúdium na strednej škole v Írsku ponúka vysoký akademický štandard.

Študenti si volia maximálne 7 predmetov, pričom dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium. Okrem hlavných predmetov majú žiaci možnosť zvoliť si z veľkého množstva voliteľných predmetov, ktoré zahŕňajú rôzne športové alebo umelecké aktivity. Do mimoškolských aktivít sa často zapájajú aj samotní učitelia, aby sa bližšie spoznali so svojimi žiakmi. Stredoškolské štúdium je rozdelené do dvoch trojročných cyklov. Prvý cyklus je zameraný na všeobecné získavanie poznatkov a v druhom sa študenti pripravujú na záverečné skúšky, po absolvovaní ktorých môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Hodiny sú prevažne koncipované formou striedania teoretických hodín s praktickými seminármi. Učitelia často podporujú študentov, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a vyjadrili svoj názor na preberanú látku. Na praktických hodinách sa žiaci venujú rôznym experimentom a sú vedení k samostatnosti. Napriek tomu, že je Írsko pomerne malá krajina, pre študentov má čo ponúknuť nielen z hľadiska vzdelávania, ale aj z možnosti cestovania. Študenti sa domov vracajú plní nových skúseností a zážitkov, na ktoré len tak rýchlo nezabudnú.

Nemecko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NEMECKO

Študenti stredných škôl majú v InterStudy na výber niekoľko typov stredoškolských programov v Nemecku. Výmenný program po vzore tradičného stredoškolského výmenného programu v USA je založený na dobrovoľníckom princípe: hostiteľské rodiny prijímajú študentov bez nároku na finančnú odmenu a študenti navštevujú miestnu strednú školu (väčšinou štátnu, prípadne – so súhlasom rodičov – súkromnú školu, na ktorej sa hradí príspevok na školné). Umiestnenie môže byť kdekoľvek v rámci Nemecka. V ponuke InterStudy je aj výmenný program s preferenciou lokality podľa ponuky prijímajúcej organizácie. Ďalšou možnosťou je program s výberom lokality, pri ktorom si študenti môžu vybrať, kde by chceli stráviť svoj stredoškolský program. V ponuke sú mestské oblasti ako Berlín, Bonn – Kolín, Potsdam, Norimberg, Augsburg a ďalšie. Pre náročnejších klientov a študentov, ktorí preferujú internátne ubytovanie je v ponuke kvalitné 8-ročné gymnázium s výborným vybavením v príjemnom prostredí a dobre dostupnej lokalite.

Nemecko má kvalitný školský systém, ktorý zabezpečuje dôkladnú prípravu na povolanie či ďalšie štúdium. Študenti sú od začiatku vedení k samostatnosti a vyjadrovaniu svojich vlastných myšlienok. Okrem povinných predmetov si stredoškoláci môžu spestriť rozvrh voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Už počas strednej školy sa im tak otvára možnosť nahliadnutia do oblasti politiky, kultúry, ekonomiky, filozofie či medzinárodných vzťahov. Nemecký jazyk sa považuje za jeden z hlavných svetových jazykov, a jeho znalosť je v našom regióne výhodou. Pre mladých ľudí otvára príležitosť ďalšieho štúdia v západnej Európe a môže napomôcť k lepšiemu uplatneniu po skončení štúdia. Stredoškolský program v Nemecku predstavuje najefektívnejší spôsob ako si zlepšiť nemčinu tak v bežnej dennej komunikácii, ako aj pre akademické účely. Zahraniční študenti sa môžu zapojiť do záujmových aktivít, ktoré prebiehajú formou krúžkov po vyučovaní. V Nemecku fungujú aj rôzne športové kluby a spolky, v rámci ktorých sa môžu študenti venovať športovým aktivitám bez veľkých dodatočných nákladov.  

Rakúsko
Švajčiarsko
Francúzsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, FRANCÚZSKO

Ďalšou z krajín, kde sa stredoškolskému vzdelaniu venuje dostatočná pozornosť, je Francúzsko. Štúdium môže byť pre zahraničných stredoškolákov zo začiatku pomerne náročné, no po nejakom čase si zvyknú na systematickú a dôkladnú prípravu.

Francúzske stredné školy sú známe kvalitným vzdelávacím systémom, vysokým štandardom a tradičnými vzdelávacími metódami. Stredoškoláci začínajú obyčajne študovať na tzv. „collège“, kde sa štúdium zameriava skôr na všeobecný prehľad a základné poznatky. Ich rozvrh sa od toho slovenského príliš nelíši. Medzi povinné predmety patrí napríklad francúzsky jazyk, matematika, história, prírodné vedy, umenie a telesná výchova. Po úspešnom absolvovaní prvého cyklu na strednej škole študenti pokračujú na lýceu, kde po troch rokoch štúdia získajú úplné stredoškolské vzdelanie ukončené skúškou podobnou maturite. Slovenskí stredoškoláci, ktorí vycestujú na zahraniční pobyt do Francúzska, sú obyčajne umiestnení do posledných ročníkov stredných škôl. Práve počas týchto ročníkov si študenti volia viac voliteľných predmetov a umeleckých workshopov. Štúdium trvá obyčajne až do neskorých popoludňajších hodín, no obedná prestávka môže trvať až dve hodiny. Zahraničných študentov láka Francúzsko aj pre svoje prostredie, bohatú kultúru a možnosti cestovania. O mimoškolské aktivity sa starajú samotné stredné školy. Študenti sa môžu prihlásiť do záujmových skupín a rozvíjať svoj talent, alebo len tráviť čas s miestnymi študentmi a spoznávať jednu z najkrajších krajín Európy.

Belgicko
Španielsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ŠPANIELSKO

Španielsko je medzi stredoškolákmi čoraz viac obľúbenou destináciou. Na stredoškolský program sa prihlasujú nielen študenti z bilingválnych slovensko-španielskych škôl, ale aj takí, ktorí sa španielčinu učia mimo strednej školy, prípadne už absolvovali letný jazykový kurz v Španielsku. Otvorenosť a spoločenská povaha Španielov, ako aj klimatické podmienky spríjemňujú pobyt v tejto pestrej a kultúrne bohatej krajine.

Španielčina je rodným jazykom pre 440 miliónov ľudí, úradným jazykom v 21 krajinách sveta a po angličtine patrí k najrozšírenejším svetovým jazykom. Španielska kultúra je i dnes veľkým prínosom vo svetovom umení a literatúre. Španielsko je druhou najväčšou krajinou Európskej únie a jednou z najobľúbenejších turistických destinácií sveta.

Väčšina našich študentov navštevuje štátnu školu. Nastavenie rozvrhov a vyučovania závisí vo veľkej miere od samotnej školy alebo regiónu, kde sa nachádza. Štúdium končí až neskoro popoludní, no samozrejmosťou je dlhá obedná prestávka, počas ktorej sa môžu študenti vrátiť domov na obed a neskôr pokračovať v hodinách. Španielske stredoškolské vzdelávanie prešlo výraznou zmenou a v posledných rokoch sa snaží priblížiť k anglickému modelu, čo v praxi znamená viac prakticky zameraných hodín. Študenti sú vedení k porozumeniu učiva, hľadaniu súvislostí medzi faktami a vytváraniu samostatných projektov, či prezentácii svojich myšlienok. Stredoškolské vzdelávanie je rozdelené na dva cykly. V obidvoch cykloch sa študenti stretávajú s povinnými predmetmi, ktoré dopĺňajú niekoľkými voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Štúdium v druhom cykle je ukončené skúškou Bachillerato (ekvivalent našej maturity). Mnohé školy organizujú popoludní rôzne mimoškolské aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy kultúrnych podujatí, či výletov do okolitých regiónov.

Taliansko
Švédsko
Nórsko
Dánsko
Fínsko
Holandsko
Nový Zéland

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NOVÝ ZÉLAND

Nový Zéland je krajinou, ktorá svojou rozmanitosťou ponúka zahraničným stredoškolákom mnoho zážitkov a možnosť získania nových skúseností, naučiť sa samostatnosti v cudzej krajine a vyskúšať si nový školský systém.

Zasnežené vrcholky hôr, kde sa dá snowbordovať aj v júli, sopečné pohoria a lesy s prehistorickými rastlinami... - táto krajina výrazne pripomína dobu, kedy bol svet ešte malý. Možno aj z toho dôvodu sa Nový Zéland nazýva skrytým rajom. 
Nový Zéland je atraktívnym miestom pre viacerých turistov. Miestni obyvatelia si svojich turistov vážia a vždy ich veľkolepo privítajú. Prístavné mesto Auckland nachádzajúce sa v príjemnom miernom podnebí vytvára ideálne podmienky na rôzne športy. 
Medzi najobľúbenejšie patrí plachtenie. Činnosť človeka sa podriadila nevyspytateľnosti prírody.

Vymenné programy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk