Stredoškolské štúdium v USA

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, USA

O štúdiu na strednej škole v USA sníva nejeden študent. Krajina neobmedzených možností ponúka nielen kvalitné školstvo, ale aj množstvo zážitkov a cenných skúseností. Americký školský systém sa od toho slovenského výrazne líši. Najväčšia zmena pre každého nového študenta bude neobmedzená voľnosť najmä pri výbere predmetov.

Stredoškolské štúdium v USA kladie dôraz na kvalitu získaných poznatkov. Študenti sú vedení k aktívnej účasti na hodinách formou diskusií, tímových projektov a experimentov. Napriek tomu, že každý štát má právo stanoviť si svoje učebné metódy, v jednom si je stredoškolské štúdium v USA podobné - študenti sa učia súvislosti medzi faktami, vedieť vyjadriť svoj názor a nebáť sa ho prezentovať pred svojimi spolužiakmi. Samotné štúdium na amerických stredných školách nezaťažuje študentov s veľkým počtom predmetov. Popri základných predmetoch, ako anglický jazyk, matematika, dejepis, či prírodné vedy, si študenti volia niekoľko voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu. Svoje vedomosti tak môžu prehĺbiť z oblasti umenia, filozofie, hudby alebo ekonomiky, či práva. Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci. Navyše, pokiaľ sa venujú nejakému športu, majú možnosť trénovať v školských kluboch. Stredné školy v USA sú známe svojou dlhodobou tradíciou v športových aktivitách. Usilovní študenti môžu reprezentovať školu na národných turnajoch, no medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových alebo debatných krúžkoch. Študenti sa už počas strednej školy zapájajú do mimoškolských aktivít, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri prijímačkách na vysokú školu. Vysoká motivácia, možnosť zdokonalenia sa v anglickom jazyku, spoznávanie jednej z najnavštevovanejších krajín sveta je len zlomok, ktorý čaká na študentov s cieľom stráviť časť štúdia na niektorej z partnerských stredných škôl v USA

USA
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk